územní rozhodnutí

územní rozhodnutí a následné rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí případně územní souhlas je procesní postup, daný stavebním zákonem, který vede příslušný stavební úřad. Jeho výsledkem je v našem případě rozhodnutí o umístění stavby. Je to nástroj územního plánování jež má zajistit kontrolovaný rozvoj území. Pro nás to znamená cca měsíc na obstarání potřebných “stanovisek” a další dva měsíce na samotné řízení.

Pro toto řízení potřebujeme tzv. “Dokumentaci k územnímu řízení”. Jejím základem je architektonická studie doplněná o další dokumenty stanovené stavebním zákonem např napojení na sítě, na komunikaci (stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení). Někdy lze projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení sloučit.